REZERWACJA

Strona stworzona przez iQHotel.pl

Nasza lokalizacja

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z APARTAMENTÓW „NA KĘPIATYM WZGÓRZU”

 

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania z apartamentów mieszczących się w budynku położonym w Czarnej Górze pod adresem ul. Sołtystwo 27F oraz na nieruchomości przylegającej do w/w budynku (zwanej dalej „Obiektem”).

 

§ 1

Świadczenie usług najmu Apartamentów zgodnie z niniejszym Regulaminem nie stanowi świadczenia usług na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.

 

§ 2

Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

 • Apartament – część budynku stanowiąca przedmiot umowy najmu, przeznaczona do wyłącznego korzystania przez Gościa zgodnie z dokonaną Rezerwacją,

 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca Rezerwacji Apartamentu,

 • Gość – osoba fizyczna korzystająca z Apartamentu na podstawie dokonanej przez siebie Rezerwacji lub na podstawie rezerwacji dokonanej przez Klienta na rzecz Gościa,

 • Rezerwacja – zawarcie umowy najmu Apartamentu przez Klienta na okres wskazany w formularzu zamówienia pobytu; dokonanie Rezerwacji wiąże się z akceptacją Regulaminu przez Klienta; dokonanie Rezerwacji przez Klienta niebędącego Gościem wiąże się z zobowiązaniem zapewnienia przestrzegania Regulaminu przez Gości na rzecz których dokonana została Rezerwacja,

 • Doba noclegowa – okres od godziny 16:00 w dniu przyjazdu do godziny 11:00 w dniu wyjazdu zgodnie z dokonaną Rezerwacją,

 • Opłata rezerwacyjna – opłata wpłacana na rzecz prowadzącego Obiekt w związku z dokonaną Rezerwacją; Opłata rezerwacyjna stanowi zadatek w rozumieniu art. 394 Kodeksu cywilnego, Opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi na rzecz Gościa/Klienta dokonującego Rezerwacji w przypadku rezygnacji przez Gościa/Klienta z realizacji usługi najmu Apartamentu, jeżeli prowadzący Obiekt gotowy był do wykonania usługi zgodnie z dokonaną Rezerwacją,

 • Opłata za pobyt – cena usługi najmu Apartamentu zgodnie z dokonaną Rezerwacją. W przypadku wykonania usługi przez prowadzącego obiekt opłata za pobyt zawiera Opłatę rezerwacyjną wpłaconą przy dokonaniu Rezerwacji. Opłata za pobyt nie podlega pomniejszeniu i zwrotowi na rzecz Gościa/Klienta w jakiejkolwiek części w przypadku skrócenia pobytu z przyczyn, za które prowadzący Obiekt nie ponosi odpowiedzialności,

 • Opiekun faktyczny – Gość pod którego opieką przebywa inny Gość będący osobą małoletnią, niebędący opiekunem prawnym osoby małoletniej.

 

§ 3

 • Przed wprowadzeniem się do Apartamentu Gość zobowiązany jest do dokonania meldunku na podstawie aktualnego dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport).

 • W przypadku Gościa poniżej 13 roku życia nieposiadającego aktualnego dokumentu tożsamości meldunek może być dokonany na podstawie oświadczenia Gościa będącego równocześnie opiekunem prawnym małoletniego lub Opiekunem faktycznym.

 • Oprócz dokonania meldunku Gość zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z realizacji usługi najmu Apartamentu.

 • Gość nie może odmówić udzielenia informacji, których uzyskanie przez prowadzącego Obiekt jest wymagane obowiązującymi przepisami prawa.

 • Odmowa dokonania meldunku, odmowa podpisania oświadczenia, o którym mowa powyżej w ust. 3, odmowa udzielenia prowadzącemu Obiekt informacji, o których mowa powyżej w ust. 4, stanowi rezygnację przez Gościa z dokonanej na jego rzecz Rezerwacji i nie rodzi po stronie prowadzącego Obiekt obowiązku zwrotu Opłaty rezerwacyjnej na rzecz Gościa/Klienta.

 • Po dokonaniu meldunku Gość zobowiązany jest do uregulowania z góry płatności za cały pobyt zgodnie z dokonaną Rezerwacją. Opłata za pobyt (pomniejszona o wpłaconą Opłatę rezerwacyjną) dokonywana jest wyłącznie w gotówce w PLN. Odmowa dokonania Opłaty za pobyt stanowi rezygnację przez Gościa z dokonanej na jego rzecz Rezerwacji i nie rodzi po stronie prowadzącego Obiekt obowiązku zwrotu Opłaty rezerwacyjnej na rzecz Gościa/Klienta.

 • Wydanie Gościowi karty umożliwiającej dostęp do Apartamentu uzależnione jest od uiszczenia Opłaty za pobyt oraz spełnienia warunków opisanych powyżej w ust. 1 – 4.

 • Gość ponosi odpowiedzialność za utratę karty umożliwiającej dostęp do Apartamentu. W przypadku utraty karty umożliwiającej dostęp do Apartamentu Gość zobowiązany jest do zapłaty na rzecz prowadzącego Obiekt kary umownej w kwocie 50,00 zł /pięćdziesiąt złotych/.

 

§ 4

 • W Apartamencie może przebywać wyłącznie Gość, na rzecz których dokonana została Rezerwacja i który został zameldowany zgodnie z zasadami opisanymi powyżej w § 3 Regulaminu.

 • W przypadku przebywania w Apartamencie osoby trzeciej za zgodą Gościa w czasie ciszy nocnej, o której mowa poniżej w § 6, Gość ponosi na rzecz prowadzącego Obiekt odpłatność za pobyt każdej osoby w wysokości odpowiadającej dwukrotności ceny za 1 dzień pobytu w Apartamencie.

 • Gość ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone (umyślnie lub nieumyślnie) w Obiekcie (lub jego wyposażeniu) oraz w Apartamencie (lub jego wyposażeniu).

 • Gość będący opiekunem prawnym lub Opiekunem faktycznym osoby małoletniej ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone (umyślnie lub nieumyślnie) w Obiekcie (lub jego wyposażeniu) oraz w Apartamencie (lub jego wyposażeniu) przez osobę małoletnią pozostającą pod jego opieką.

 • W przypadku wyrządzenia szkody w Apartamencie (lub jego wyposażeniu) przez osobę trzecią przebywającą w Apartamencie za zgodą Gościa pełną odpowiedzialność za wyrządzoną (umyślnie lub nieumyślnie) szkodę ponosi Gość.

 • Prowadzący Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Gościa pozostawione w Apartamencie z wyłączeniem sytuacji, gdy do uszkodzenia lub utraty rzeczy doszło z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi prowadzący Obiekt.

 • Uwagi dotyczące Apartamentu (i jego wyposażenia) należy zgłaszać obsłudze Obiektu niezwłocznie.

 • O wystąpieniu szkody w Apartamencie (lub jego wyposażeniu) Gość powinien zawiadomić obsługę Obiektu niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 

§ 5

 • Obiekt posiada bezpłatny parking do wyłącznego użytku Gości. Do 1 Apartamentu przydzielone jest 1 miejsce parkingowe.

 • Parking położony przy Obiekcie jest parkingiem niestrzeżonym. Prowadzący Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy i rzeczy pozostawione na parkingu lub w zaparkowanych pojazdach.

 

§ 6

 • Obiekt jest monitorowany.

 • W Obiekcie obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 wieczorem do godziny 7:00 rano następnego dnia.

 • W trakcie ciszy nocnej zakazane jest przebywanie w Obiekcie osób niebędących Gośćmi lub osobami obsługi Obiektu.

 • W przypadku rażącego naruszenia ciszy nocnej (powodującego niemożność normalnego korzystania z Apartamentów znajdujących się w Obiekcie przez innych Gości) przez Gościa lub przez osobę trzecią przebywającą w Apartamencie za zgodą Gościa prowadzący Obiekt może rozwiązać umowę najmu Apartamentu w trybie natychmiastowym. W przypadku opisanym w zdaniu poprzednim Gościowi/Klientowi nie służy prawo otrzymania zwrotu niewykorzystanej Opłaty za pobyt, która ulega potrąceniu na poczet kary umownej należnej prowadzącemu Obiekt z tytułu rozwiązania umowy najmu w trybie natychmiastowym.

 

§ 7

Na terenie Obiektu zabronione jest:

 • palenie tytoniu oraz używanie innych wyrobów tytoniowych poza wyznaczonymi miejscami,

 • używanie substancji, których posiadanie jest zabronione przepisami prawa,

 • posiadanie/wprowadzanie zwierząt,

 • chodzenie w butach narciarskich wewnątrz budynku,

 • wnoszenie sprzętu narciarskiego, rowerów lub innego sprzętu sportowego (z wyłączeniem odzieży sportowej oraz butów narciarskich) do Apartamentu oraz do budynku,

 • przekazywanie karty umożliwiającej dostęp do Apartamentu osobie niebędącej Gościem, w tym również przed upływem okresu pobytu określonego w Rezerwacji,

 • udostępnianie pobytu w Apartamencie osobie niebędącej Gościem, w tym również przed upływem okresu pobytu określonego w Rezerwacji,

 • parkowanie pojazdów poza miejscami w tym celu wyznaczonymi,

 • korzystanie w Apartamencie z własnego sprzętu AGD, przygotowywania w Apartamencie potraw, które wymagają smażenia „w głębokim oleju” (np. frytek), korzystanie z innych urządzeń elektrycznych, elektronicznych niestanowiących wyposażenia Apartamentu (np. grzałek, grzejników), z wyłączeniem laptopów, tabletów, telefonów komórkowych oraz ładowarek do tych urządzeń,

 • podejmowanie zachowań, które mogą czynić uciążliwym pobyt innych Gości w Obiekcie, naruszać dobre obyczaje lub grozić demoralizacją małoletnich Gości Obiektu (np. przebywanie poza Apartamentem w stanie upojenia alkoholowego, używanie wulgarnych słów poza Apartamentem, przebywanie poza Apartamentem w samej bieliźnie lub nago).

 

§ 8

 • W przypadku rażącego naruszania przez Gościa zakazów opisanych powyżej w § 7 (powtarzającego się naruszania zakazu lub niereagowania na wezwanie obsługi Obiektu do zaprzestania naruszania zakazu) prowadzący Obiekt może może rozwiązać umowę najmu Apartamentu w trybie natychmiastowym. W przypadku opisanym w zdaniu poprzednim Gościowi/Klientowi nie służy prawo otrzymania zwrotu niewykorzystanej Opłaty za pobyt, która ulega potrąceniu na poczet kary umownej należnej prowadzącemu Obiekt z tytułu rozwiązania umowy najmu w trybie natychmiastowym.

 • Prowadzący Obiekt ma prawo odmówić Rezerwacji Gościowi, z którym uprzednio rozwiązano umowę najmu Apartamentu w trybie opisanym powyżej w ust. 1.

 

§ 9

 • Gość ma obowiązek wydać Apartament prowadzącemu Obiekt w stanie niepogorszonym w stosunku do stanu w jakim Apartament został przekazany Gościowi w dniu dokonania meldunku.

 • Gość ma obowiązek:

 • opróżnienia Apartamentu z rzeczy wniesionych do Apartamentu po dokonaniu meldunku,

 • wydania obsłudze Apartamentu karty umożliwiającej dostęp do Apartamentu,

najpóźniej do godziny 11:00 w dniu wyjazdu zgodnie z dokonaną Rezerwacją.

 • Przed opuszczeniem Apartamentu Gość zobowiązany jest do zamknięcia drzwi i okien.

 • Przed opuszczeniem Obiektu Gość może zostać poproszony przez obsługę Obiektu o udział w czynności sprawdzenia stanu Apartamentu. W przypadku odmowy przez Gościa uczestniczenia w w/w czynności Gość ponosić będzie pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w Apartamencie (lub jego wyposażeniu), które nie zostały zgłoszone przez Gościa do chwili opuszczenia Apartamentu, a które nie istniały w chwili przekazaniu Apartamentu Gościowi w dniu przyjazdu.

 

§ 10

Ewentualne spory mogące powstać w związku z umową najmu Apartamentu lub w związku z roszczeniami prowadzącego Obiekt wobec Gościa z tytułu odpowiedzialności za szkody wyrządzone w Obiekcie (lub jego wyposażeniu) oraz w Apartamencie (lub jego wyposażeniu) na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu rozpoznawać będzie Sąd właściwy miejscowo dla położenia Obiektu.