Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z APARTAMENTÓW „NA KĘPIATYM WZGÓRZU”

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania z apartamentów mieszczących się w budynku położonym w Czarnej Górze pod adresem ul. Sołtystwo 27F oraz na nieruchomości przylegającej do w/w budynku (zwanej dalej „Obiektem”).

§ 1

Świadczenie usług najmu Apartamentów zgodnie z niniejszym Regulaminem nie stanowi świadczenia usług na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.

§ 2

Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

 1. Apartament – część budynku stanowiąca przedmiot umowy najmu, przeznaczona do wyłącznego korzystania przez Gościa zgodnie z dokonaną Rezerwacją,
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca Rezerwacji Apartamentu,
 3. Gość – osoba fizyczna korzystająca z Apartamentu na podstawie dokonanej przez siebie Rezerwacji lub na podstawie rezerwacji dokonanej przez Klienta na rzecz Gościa,
 4. Rezerwacja – zawarcie umowy najmu Apartamentu przez Klienta na okres wskazany w formularzu zamówienia pobytu; dokonanie Rezerwacji wiąże się z akceptacją Regulaminu przez Klienta; dokonanie Rezerwacji przez Klienta niebędącego Gościem wiąże się z zobowiązaniem zapewnienia przestrzegania Regulaminu przez Gości na rzecz których dokonana została Rezerwacja,
 5. Doba noclegowa – okres od godziny 16:00 w dniu przyjazdu do godziny 11:00 w dniu wyjazdu zgodnie z dokonaną Rezerwacją,
 6. Opłata rezerwacyjna – opłata wpłacana na rzecz prowadzącego Obiekt w związku z dokonaną Rezerwacją; Opłata rezerwacyjna stanowi zadatek w rozumieniu art. 394 Kodeksu cywilnego, Opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi na rzecz Gościa/Klienta dokonującego Rezerwacji w przypadku rezygnacji przez Gościa/Klienta z realizacji usługi najmu Apartamentu, jeżeli prowadzący Obiekt gotowy był do wykonania usługi zgodnie z dokonaną Rezerwacją,
 7. Opłata za pobyt – cena usługi najmu Apartamentu zgodnie z dokonaną Rezerwacją. W przypadku wykonania usługi przez prowadzącego obiekt opłata za pobyt zawiera Opłatę rezerwacyjną wpłaconą przy dokonaniu Rezerwacji. Opłata za pobyt nie podlega pomniejszeniu i zwrotowi na rzecz Gościa/Klienta w jakiejkolwiek części w przypadku skrócenia pobytu z przyczyn, za które prowadzący Obiekt nie ponosi odpowiedzialności,
 8. Opiekun faktyczny – Gość pod którego opieką przebywa inny Gość będący osobą małoletnią, niebędący opiekunem prawnym osoby małoletniej.

§ 3

 1. Przed wprowadzeniem się do Apartamentu Gość zobowiązany jest do dokonania meldunku na podstawie aktualnego dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport).
 2. W przypadku Gościa poniżej 13 roku życia nieposiadającego aktualnego dokumentu tożsamości meldunek może być dokonany na podstawie oświadczenia Gościa będącego równocześnie opiekunem prawnym małoletniego lub Opiekunem faktycznym.
 3. Oprócz dokonania meldunku Gość zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z realizacji usługi najmu Apartamentu.
 4. Gość nie może odmówić udzielenia informacji, których uzyskanie przez prowadzącego Obiekt jest wymagane obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Odmowa dokonania meldunku, odmowa podpisania oświadczenia, o którym mowa powyżej w ust. 3, odmowa udzielenia prowadzącemu Obiekt informacji, o których mowa powyżej w ust. 4, stanowi rezygnację przez Gościa z dokonanej na jego rzecz Rezerwacji i nie rodzi po stronie prowadzącego Obiekt obowiązku zwrotu Opłaty rezerwacyjnej na rzecz Gościa/Klienta.
 6. Po dokonaniu meldunku Gość zobowiązany jest do uregulowania z góry płatności za cały pobyt zgodnie z dokonaną Rezerwacją. Opłata za pobyt (pomniejszona o wpłaconą Opłatę rezerwacyjną) dokonywana jest wyłącznie w gotówce w PLN. Odmowa dokonania Opłaty za pobyt stanowi rezygnację przez Gościa z dokonanej na jego rzecz Rezerwacji i nie rodzi po stronie prowadzącego Obiekt obowiązku zwrotu Opłaty rezerwacyjnej na rzecz Gościa/Klienta.
 7. Wydanie Gościowi karty umożliwiającej dostęp do Apartamentu uzależnione jest od uiszczenia Opłaty za pobyt oraz spełnienia warunków opisanych powyżej w ust. 1 – 4.
 8. Gość ponosi odpowiedzialność za utratę karty umożliwiającej dostęp do Apartamentu. W przypadku utraty karty umożliwiającej dostęp do Apartamentu Gość zobowiązany jest do zapłaty na rzecz prowadzącego Obiekt kary umownej w kwocie 50,00 zł /pięćdziesiąt złotych/.

§ 4

 1. W Apartamencie może przebywać wyłącznie Gość, na rzecz których dokonana została Rezerwacja i który został zameldowany zgodnie z zasadami opisanymi powyżej w § 3 Regulaminu.
 2. W przypadku przebywania w Apartamencie osoby trzeciej za zgodą Gościa w czasie ciszy nocnej, o której mowa poniżej w § 6, Gość ponosi na rzecz prowadzącego Obiekt odpłatność za pobyt każdej osoby w wysokości odpowiadającej dwukrotności ceny za 1 dzień pobytu w Apartamencie.
 3. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone (umyślnie lub nieumyślnie) w Obiekcie (lub jego wyposażeniu) oraz w Apartamencie (lub jego wyposażeniu).
 4. Gość będący opiekunem prawnym lub Opiekunem faktycznym osoby małoletniej ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone (umyślnie lub nieumyślnie) w Obiekcie (lub jego wyposażeniu) oraz w Apartamencie (lub jego wyposażeniu) przez osobę małoletnią pozostającą pod jego opieką.
 5. W przypadku wyrządzenia szkody w Apartamencie (lub jego wyposażeniu) przez osobę trzecią przebywającą w Apartamencie za zgodą Gościa pełną odpowiedzialność za wyrządzoną (umyślnie lub nieumyślnie) szkodę ponosi Gość.
 6. Prowadzący Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Gościa pozostawione w Apartamencie z wyłączeniem sytuacji, gdy do uszkodzenia lub utraty rzeczy doszło z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi prowadzący Obiekt.
 7. Uwagi dotyczące Apartamentu (i jego wyposażenia) należy zgłaszać obsłudze Obiektu niezwłocznie.
 8. O wystąpieniu szkody w Apartamencie (lub jego wyposażeniu) Gość powinien zawiadomić obsługę Obiektu niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

§ 5

 1. Obiekt posiada bezpłatny parking do wyłącznego użytku Gości. Do 1 Apartamentu przydzielone jest 1 miejsce parkingowe.
 2. Parking położony przy Obiekcie jest parkingiem niestrzeżonym. Prowadzący Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy i rzeczy pozostawione na parkingu lub w zaparkowanych pojazdach.
 3. W Obiekcie obowiązuje cisza nocna od godziny

§ 6

 1. Obiekt jest monitorowany.
 2. W Obiekcie obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 wieczorem do godziny 7:00 rano następnego dnia.
 3. W trakcie ciszy nocnej zakazane jest przebywanie w Obiekcie osób niebędących Gośćmi lub osobami obsługi Obiektu.
 4. W przypadku rażącego naruszenia ciszy nocnej (powodującego niemożność normalnego korzystania z Apartamentów znajdujących się w Obiekcie przez innych Gości) przez Gościa lub przez osobę trzecią przebywającą w Apartamencie za zgodą Gościa prowadzący Obiekt może rozwiązać umowę najmu Apartamentu w trybie natychmiastowym. W przypadku opisanym w zdaniu poprzednim Gościowi/Klientowi nie służy prawo otrzymania zwrotu niewykorzystanej Opłaty za pobyt, która ulega potrąceniu na poczet kary umownej należnej prowadzącemu Obiekt z tytułu rozwiązania umowy najmu w trybie natychmiastowym.

§ 7

Na terenie Obiektu zabronione jest:

 1. palenie tytoniu oraz używanie innych wyrobów tytoniowych poza wyznaczonymi miejscami,
 2. używanie substancji, których posiadanie jest zabronione przepisami prawa,
 3. posiadanie/wprowadzanie zwierząt,
 4. chodzenie w butach narciarskich wewnątrz budynku,
 5. wnoszenie sprzętu narciarskiego, rowerów lub innego sprzętu sportowego (z wyłączeniem odzieży sportowej oraz butów narciarskich) do Apartamentu oraz do budynku,
 6. przekazywanie karty umożliwiającej dostęp do Apartamentu osobie niebędącej Gościem, w tym również przed upływem okresu pobytu określonego w Rezerwacji,
 7. udostępnianie pobytu w Apartamencie osobie niebędącej Gościem, w tym również przed upływem okresu pobytu określonego w Rezerwacji,
 8. parkowanie pojazdów poza miejscami w tym celu wyznaczonymi,
 9. korzystanie w Apartamencie z własnego sprzętu AGD, przygotowywania w Apartamencie potraw, które wymagają smażenia „w głębokim oleju” (np. frytek), korzystanie z innych urządzeń elektrycznych, elektronicznych niestanowiących wyposażenia Apartamentu (np. grzałek, grzejników), z wyłączeniem laptopów, tabletów, telefonów komórkowych oraz ładowarek do tych urządzeń,
 10. podejmowanie zachowań, które mogą czynić uciążliwym pobyt innych Gości w Obiekcie, naruszać dobre obyczaje lub grozić demoralizacją małoletnich Gości Obiektu (np. przebywanie poza Apartamentem w stanie upojenia alkoholowego, używanie wulgarnych słów poza Apartamentem, przebywanie poza Apartamentem w samej bieliźnie lub nago).

§ 8

 1. W przypadku rażącego naruszania przez Gościa zakazów opisanych powyżej w § 7 (powtarzającego się naruszania zakazu lub niereagowania na wezwanie obsługi Obiektu do zaprzestania naruszania zakazu) prowadzący Obiekt może może rozwiązać umowę najmu Apartamentu w trybie natychmiastowym. W przypadku opisanym w zdaniu poprzednim Gościowi/Klientowi nie służy prawo otrzymania zwrotu niewykorzystanej Opłaty za pobyt, która ulega potrąceniu na poczet kary umownej należnej prowadzącemu Obiekt z tytułu rozwiązania umowy najmu w trybie natychmiastowym.
 2. Prowadzący Obiekt ma prawo odmówić Rezerwacji Gościowi, z którym uprzednio rozwiązano umowę najmu Apartamentu w trybie opisanym powyżej w ust. 1.

§ 9

 1. Gość ma obowiązek wydać Apartament prowadzącemu Obiekt w stanie niepogorszonym w stosunku do stanu w jakim Apartament został przekazany Gościowi w dniu dokonania meldunku.
 2. Gość ma obowiązek:
 3. opróżnienia Apartamentu z rzeczy wniesionych do Apartamentu po dokonaniu meldunku,
 4. wydania obsłudze Apartamentu karty umożliwiającej dostęp do Apartamentu,

najpóźniej do godziny 11:00 w dniu wyjazdu zgodnie z dokonaną Rezerwacją.

 • Przed opuszczeniem Apartamentu Gość zobowiązany jest do zamknięcia drzwi i okien.
 • Przed opuszczeniem Obiektu Gość może zostać poproszony przez obsługę Obiektu o udział w czynności sprawdzenia stanu Apartamentu. W przypadku odmowy przez Gościa uczestniczenia w w/w czynności Gość ponosić będzie pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w Apartamencie (lub jego wyposażeniu), które nie zostały zgłoszone przez Gościa do chwili opuszczenia Apartamentu, a które nie istniały w chwili przekazaniu Apartamentu Gościowi w dniu przyjazdu.

§ 10

Ewentualne spory mogące powstać w związku z umową najmu Apartamentu lub w związku z roszczeniami prowadzącego Obiekt wobec Gościa z tytułu odpowiedzialności za szkody wyrządzone w Obiekcie (lub jego wyposażeniu) oraz w Apartamencie (lub jego wyposażeniu) na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu rozpoznawać będzie Sąd właściwy miejscowo dla położenia Obiektu.

Rezerwacja

  Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.
  -->